?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 涓夎冻寮忕蹇冩満鍘傚涓庢偍涓璇濆洟鍦?- 鏂颁埂甯備匠瀹哥幆淇濊澶囨湁闄愬叕鍙?/title> <meta name="Keywords" content="涓夎冻寮忕蹇冩満" /> <link type="text/css" href="/template/jchb/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/jchb/lib/style.css" rel="stylesheet" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> 鏂颁埂甯備匠瀹哥幆淇濊澶囨湁闄愬叕鍙镐负鎮ㄥ厤璐规彁渚?a href="/">涓夎冻寮忕蹇冩満</a>銆?a href="/supply/">涓夎冻绂诲績鏈?/a>銆?a href="/news/">涓夎冻寮忚劚姘存満</a>绛夌浉鍏充俊鎭紝鏁鍏虫敞锛? </div> <div class="topNavSe fr"> </div> </div> </div> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://www.36ilv29q.com" title="宸ヤ笟鐢ㄨ劚姘存満" rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20180615042522.jpg" alt="宸ヤ笟鐢ㄨ劚姘存満" /></a> </div> <div class="fr tell"> <span>鍏ㄥ浗鍜ㄨ鐑嚎</span> <p>13703734985 18790598866</p> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/" class="cur" rel="nofollow" title="缃戠珯棣栭〉">缃戠珯棣栭〉</a></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/about/" rel="nofollow" title="璧拌繘鎴戜滑">璧拌繘鎴戜滑</a></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/supply/" title="浜у搧涓績" rel="nofollow" >浜у搧涓績</a></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/news/" title="鏂伴椈璧勮" rel="nofollow" >鏂伴椈璧勮</a></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="鏈嶅姟鏂瑰紡">鏈嶅姟鏂瑰紡</a></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/about/about6.html" rel="nofollow" title="璧勮川鑽h獕">璧勮川鑽h獕</a></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="宸ョ▼妗堜緥">宸ョ▼妗堜緥</a></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/contact/" rel="nofollow" title="鑱旂郴鎴戜滑">鑱旂郴鎴戜滑</a></li> </ul> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180620082605.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180919095055.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180620082621.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl hotSea fs14 font_w"> <span class="fb">鐑棬鎼滅储锛?/span> <a rel="nofollow"href="http://www.36ilv29q.com" title="涓夎冻寮忕蹇冩満">涓夎冻寮忕蹇冩満</a> <a rel="nofollow"href="http://www.36ilv29q.com/supply/" title="骞虫澘绂诲績鏈?>骞虫澘绂诲績鏈?/a> <a rel="nofollow"href="http://www.36ilv29q.com/news/" title="鍚婅绂诲績鏈?>鍚婅绂诲績鏈?/a> </div> <div class="search fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="璇疯緭鍏ュ叧閿瘝鎼滅储" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">绔欏唴</option> <option value="1">绔欏</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/jchb/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="demo1_menu"> <p>浜у搧涓績<span>/product</span></p> <ul> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/pblxj/" target="" title="骞虫澘绂诲績鏈?>骞虫澘绂诲績鏈?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/lxjjl/" target="" title="涓夎冻寮忕蹇冩満">涓夎冻寮忕蹇冩満</a> <ul> <li><a href="/lxjjl/涓夎冻鍚婅/" title="涓夎冻鍚婅绂诲績鏈?>涓夎冻鍚婅绂诲績鏈?/a></li> <li><a href="/lxjjl/SB绂诲績鏈?" title="涓夎冻缈荤洊绂诲績鏈?>涓夎冻缈荤洊绂诲績鏈?/a></li> <li><a href="/lxjjl/SS-/" title="涓夎冻寮忕蹇冩満">涓夎冻寮忕蹇冩満</a></li> <li><a href="/lxjjl/bxglxj/" title="涓嶉攬閽㈢蹇冩満">涓嶉攬閽㈢蹇冩満</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/szlxj/" target="" title="鍥涜冻绂诲績鏈?>鍥涜冻绂诲績鏈?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/szstsj/" target="" title="涓夎冻寮忚劚姘存満">涓夎冻寮忚劚姘存満</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/gytsj/" target="" title="宸ヤ笟鑴辨按鏈?>宸ヤ笟鑴辨按鏈?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/tsj/" target="" title="鑴辨按鏈?>鑴辨按鏈?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/hgj/" target="" title="鐑樺共鏈?>鐑樺共鏈?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/绂诲績绛?" target="" title="绔嬪紡绂诲績绛?>绔嬪紡绂诲績绛?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/SS/" target="" title="宸ヤ笟鐢╁共鏈?>宸ヤ笟鐢╁共鏈?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/sfsb/" target="" title="鍦嗗舰鎸姩绛?>鍦嗗舰鎸姩绛?/a> <ul> <li><a href="/sfsb/鎽囨憜绛?" title="鎽囨憜绛?>鎽囨憜绛?/a></li> <li><a href="/sfsb/zdsjl/" title="鍦嗗舰鎸姩绛?>鍦嗗舰鎸姩绛?/a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/lxjpj/" target="" title="绂诲績鏈洪厤浠?>绂诲績鏈洪厤浠?/a> <ul> <li><a href="/lxjpj/lxjld/" title="绂诲績鏈烘护琚?>绂诲績鏈烘护琚?/a></li> <li><a href="/lxjpj/lxjqbl/" title="绂诲績鏈虹鍚堝櫒">绂诲績鏈虹鍚堝櫒</a></li> <li><a href="/lxjpj/lxjsk/" title="绂诲績鏈烘懇鎿︾墖">绂诲績鏈烘懇鎿︾墖</a></li> <li><a href="/lxjpj/lxjccp/" title="绂诲績鏈哄埞杞︾墖">绂诲績鏈哄埞杞︾墖</a></li> </ul> </li> </ul> <div class="contact"> <p>鏂颁埂甯備匠瀹哥幆淇濊澶囨湁闄愬叕鍙?/p> <p>鑱旂郴浜猴細鏉庣粡鐞?/p> <p>鐢佃瘽锛?3703734985 18790598866</p> <p>鎵嬫満锛?8790598866</p> <p>缃戝潃锛?a href="http://www.36ilv29q.com" rel="nofollow" title="缃戝潃">www.36ilv29q.com</a> </p> <p>鍦板潃锛氭渤鍗楃渷鏂颁埂甯傚崼婊ㄥ尯鏉庢潙宸ヤ笟鍖?/p> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="iabout_title"> <p>鏂伴椈涓績<span>/鏂颁埂甯備匠瀹哥幆淇濊澶囨湁闄愬叕鍙?/span></p> <div class="xdh"> <a href="/">棣栭〉</a> &gt; <a href="/news/">鏂伴椈淇℃伅</a> &gt; 璇︾粏鍐呭 </div> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 style="font-size:18px; text-align:center; line-height:30px; font-weight:bold; margin-bottom:20px;">涓夎冻寮忕蹇冩満鍘傚涓庢偍涓璇濆洟鍦?/h1> <h3 class="tac"><span>鏉ユ簮锛?a href='http://www.36ilv29q.com/news/732.html'>http://www.36ilv29q.com/news/732.html</a></span><span>鍙戝竷鏃堕棿锛?019-09-12</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p><p> 閲戠涔濇湀锛岀鏋滅疮绱紝鍙堟槸涓€骞翠腑绉嬩匠鑺傦紝鍙堟槸涓€骞存湀鍦嗘椂鍒嗭紝鍙堟槸涓€骞村洟鍦嗘椂鍒汇€備竴骞翠竴搴︾殑涓鑺傚嵆灏嗗埌鏉ワ紝鎯冲ソ浜嗕竴瀹朵汉鍦ㄥ摢鍏辫瘽鍥㈠渾锛屼妇鏉個鏄庢湀浜嗗悧锛?</p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190912/20190912115808_2968.jpg" alt="" /> </p> 涓鑺傦紝鏄垜浠腑鍥戒汉鍥㈠渾鐨勮妭鏃ワ紝涓嶈浣犲蹇欙紝涓嶈浣犲湪浣曟柟锛岃繖涓妭鏃ヨ鎴戜滑鐗垫寕锛岃鎴戜滑涓嶈繙鍗冮噷濂斿洖涓庡浜哄洟鑱氥€傚湪涓存湊灞辨潙锛屾湁鍚冪緤鑲夌殑涔犱織锛屼竴鎴锋垨鑰呭嚑鎴蜂汉瀹惰仈鍚堝悆涓€鍙緤锛岄偅涓椂闂存潙搴勭殑涓婄┖灏变細寮ユ极鐫€缇婅倝鐨勯鍛炽€傚湴閲岀殑鑺辩敓閲庣敓涓庣敯閲岀殑椴滅帀绫炽€佽妺澶磋鍑戝湪涓€璧锋斁鍒板ぇ閿呬簡鐓簡锛岃嚜鏈変竴鑲℃柊椴滅殑鍛抽亾銆傝繖灏辨槸鏅€氫汉鐨勪腑绉嬭妭銆?br /> 涓鏉ヤ复涔嬮檯锛?b><a href="http://www.36ilv29q.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">涓夎冻寮忕蹇冩満</a></b>鍘傚绁濆ぇ瀹朵腑绉嬭妭蹇箰锛?br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"> <div>涓婁竴鏉?<a href="733.html">涓夎冻寮忕蹇冩満鍣0杩囧ぇ鐨勫師鍥犳槸浠€涔堬紵</a></div> <div>涓嬩竴鏉?<a href="731.html">宸ヤ笟鐢╁共鏈虹殑鐗圭偣</a></div> </div> <div class="tag"> 鐩稿叧鏍囩锛?a href='/key.aspx?k=%e4%b8%89%e8%b6%b3%e5%bc%8f%e7%a6%bb%e5%bf%83%e6%9c%ba'>涓夎冻寮忕蹇冩満</a>, </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">鐩稿叧鏂伴椈<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews1 clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/news/733.html" rel="nofollow" title="涓夎冻寮忕蹇冩満鍣0杩囧ぇ鐨勫師鍥犳槸浠€涔堬紵">涓夎冻寮忕蹇冩満鍣0杩囧ぇ鐨勫師鍥犳槸浠€涔堬紵</a><span>2019-09-19</span></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/news/732.html" rel="nofollow" title="涓夎冻寮忕蹇冩満鍘傚涓庢偍涓璇濆洟鍦?>涓夎冻寮忕蹇冩満鍘傚涓庢偍涓璇濆洟鍦?/a><span>2019-09-12</span></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/news/730.html" rel="nofollow" title="涓夎冻寮忕蹇冩満浣跨敤鍓嶇殑妫€鏌ヨ鐐?>涓夎冻寮忕蹇冩満浣跨敤鍓嶇殑妫€鏌ヨ鐐?/a><span>2019-08-29</span></li> <li><a href="http://www.36ilv29q.com/news/726.html" rel="nofollow" title="鍏竴寤哄啗鑺傦紝涓夎冻寮忕蹇冩満鍘傚鍚戜紵澶у啗浜轰滑鐨勯€佷釜鑺憋紝闉犱釜韬?>鍏竴寤哄啗鑺傦紝涓夎冻寮忕蹇冩満鍘傚鍚戜紵澶у啗浜轰滑鐨勯€佷釜鑺憋紝闉犱釜韬?/a><span>2019-08-01</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">鐩稿叧浜у搧<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="prod"> <div class="ipro" style="margin-left: -20px; width:900px;"> <div> <h3><a href="http://www.36ilv29q.com/supply/7.html" target="" title="涓夎冻寮忕蹇冩満" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20190426143459027449815594.jpg" alt="涓夎冻寮忕蹇冩満" width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.36ilv29q.com/supply/7.html" target="" title="涓夎冻寮忕蹇冩満" rel="nofollow">涓夎冻寮忕蹇冩満</a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.36ilv29q.com/supply/1.html" target="" title="涓夎冻寮忕蹇冩満 " rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20190426153626329449893884.jpg" alt="涓夎冻寮忕蹇冩満 " width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.36ilv29q.com/supply/1.html" target="" title="涓夎冻寮忕蹇冩満 " rel="nofollow">涓夎冻寮忕蹇冩満 </a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.36ilv29q.com/supply/605.html" target="" title="璁告槍绂诲績鏈? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20140605011200.JPG" alt="璁告槍绂诲績鏈? width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.36ilv29q.com/supply/605.html" target="" title="璁告槍绂诲績鏈? rel="nofollow">璁告槍绂诲績鏈?/a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <html> <head><meta name="description" content="mayisoft" /> <title>mayisoft
版权所有:新乡市佳宸环保设备有限公?
备案编号? 豫ICP?7043468?2
二维?/> </div>
   </div> 
  </div>  <script language=ֲƱ 컶Ф 컶Ф ţƱ ɽʮһ˶𿪽 Ф ţƱ 컶Ф淨 ӱ11ѡ5ͼ 츣ʻФͼ

ֲƱ 컶Ф 컶Ф ţƱ ɽʮһ˶𿪽 Ф ţƱ 컶Ф淨 ӱ11ѡ5ͼ 츣ʻФͼ